TÀI LIỆU DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI
# Tên tài liệu Ngày ban hành Tải về
1 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Dự thảo Luật Đất đai.doc
2 Nghị quyết số 671/NQ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 23/12/2022 Nghi quyet 671 NQ-UBTVQH15.pdf
3 Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 31/12/2022 Nghi quyet so 170 NQ-CP.pdf
Tổng số: 3 bản ghi.